Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7651010041261


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
město Domažlice
Adresa:
náměstí Míru č. 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 379719111
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly"v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45421100-5
45321000-3
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
641261
dne:
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona musí zadavatel zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Tímto důvodem je chyba v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v neoceněném soupisu prací s výkazem výměr.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh