Formulář 03 - Oznámení o zadání zakázky

Název formuláře Oznámení o zadání zakázky
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7503011093360


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetové adresy (je-li to relevantní)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.domazlice.info/vz00000153
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce
Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb č.:
Pro kategorie služeb viz příloha C1
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 - viz příloha C1 - souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
 
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Domažlice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Plavecký bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 6/2013 zpracované společností ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká 98/III, Sušice (příloha č. 4), neoceněného výkazu výměr (příloha č. 3) a stavebního povolení vydaného dne 15. 1. 2009 pod č.j. OVÚP-8999/2009 - 2067/2010/Ze.
Stavba je rozdělena na tři etapy.
I. etapa - Stávající objekt :
- 1.PP stávajícího objektu celé
- 1. NP stávajícího objektu (mimo ubytovny)
- 2. NP nástavba 2. NP vč. opláštění (celá) + vnitřní dispozice kolem bowlingu, VZT a klubovny
- Kompletní provedení hlavního schodiště do ubytovny
- Vyzdění výtahové šachty - bez technologie
II. etapa - Přístavba objektu
- Demolice stávajícího přístavku
- Přistavovaná část bazénové haly
III. etapa - Ubytovna
- 1. NP stavební úpravy stávající ubytovny vč. zadního schodiště
- 2. NP stavební úpravy nástavby ubytovny vč. zadního schodiště
- Fasáda celého objektu (všechny etapy)
- Terénní úpravy vč. přilehlých ploch
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V. Zadání zakázky)
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Hodnota
186 500 573,08
Měna
CZK
 
při
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie: vyplňte prosím přílohu D1

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
 
nebo
   
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba
 

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
   
 
Pokud ano (vyplňte prosím příslušné položky):
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 144-258101
ze dne
30/07/2014 (dd/mm/rrrr)
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 196-345799
ze dne
11/10/2014 (dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     

ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY

ZAKÁZKA Č.:
ČÁST ZAKÁZKY Č.:
NÁZEV:
Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY:
27/08/2015 (dd/mm/rrrr)
V.2) INFORMACE O NABÍDKÁCH
Počet obdržených nabídek:
6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:
V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA
Úřední název:
Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice
Poštovní adresa:
U Nemocnice 430
Obec:
Kolín III
PSČ:
28002
Stát:
CZ
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
V.4) ÚDAJE O HODNOTĚ ZAKÁZKY (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
     
Hodnota:
155 735 480
Měna
CZK
 
při
Celková konečná hodnota zakázky
     
Hodnota:
186 500 573,08
Měna
CZK
 
při
nebo nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu, uveďte prosím:
počet roků
NEBO
počet měsíců
V.5) INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
 
(pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Hodnota bez DPH:
Měna:
Poměrná část:
(%)
 
Stručný popis hodnoty / poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky (je-li to známo)
Dodávka a montáž bazénové technologie, stavební práce, izolace proti vodě, klempířské práce, hliníkové konstrukce, ZTI, ÚT, elektromontáže, MaR, vzduchotechnika, saunový svět, bowling, ricochet, gastronomické zařízení, výtah.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------


ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
 
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Dodavatel, kterému byla zakázka dodána
Zhotovitel č. 1: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ:25671464, jakožto vedoucí společník společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ založené podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku společenskou smlouvou č. A8181/2015/SOS/23 uzavřenou dne 28.5.2015
Zhotovitel č. 2: PSJ, a.s. Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ:25337220, zastoupený:obchodní společností GEOSAN GROUP a.s. jakožto vedoucím společníkem společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ založené podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě pověření obsaženého ve společenské smlouvě č. A8181/2015/SOS/23 uzavřené dne 28.5.2015,
jakožto společník společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ založené podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku společenskou smlouvou č. A8181/2015/SOS/23 uzavřenou dne 28.5.2015
zhotovitel č. 1 a zhotovitel č. 2 jsou dále v této smlouvě označováni společně jen jako „zhotovitel“
VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115
Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
 
VI.3.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.3.2 NEBO podle potřeby bod VI.3.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
 
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/09/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh