Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7551030012908


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
město Domažlice
Adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 a neoceněného výkazu výměr.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45421100-5
45321000-3
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
512908
dne:
08/06/2015 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena zadavatelem do 3. 7. 2015 do 9:00 hodin. Již dne 18. 6. 2015 byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10. 7. 2015 do 9:00 hodin dodatečnou informací č. 1. Z důvodu změn zadávacích podmínek byla lhůta pro podání nabídek ještě prodlužována, a to až do 23. 7. 2015 do 9:00 hodin. V průběhu lhůty pro podání nabídek byly zadavateli dne 3. 7. 2015 doručeny 2 nabídky, tedy ještě před změnou zadávacích podmínek. Z výše uvedeného je patrné, že nabídky by nesplnily zadavatelem stanovené podmínky a proto byly zadavatelem vráceny. V případě nevrácení nabídek těmto dvěma uchazečům by hodnotící komise tyto nabídky vyloučila, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, které byly změněny po doručení těchto nabídek. Podané nabídky byly vráceny uchazečům zpět prostřednictvím České pošty, s. p. Nabídka však nebyla jedním z obeslaných uchazečů převzata zpět a byla poskytovatelem poštovních služeb vrácena dne 27. 7. 2015 zpět zadavateli. O této skutečnosti se zadavatel dozvěděl až po otevírání obálek. Obálky s nabídkami byly otevřeny dne 23. 7. 2015 v 10:00 hodin. Zadavatel je tak nucen tuto nabídku považovat za nabídku, která byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Komise pro otevírání obálek však tuto nabídku na svém jednání neotevřela. Narušení transparentnosti řízení tak zadavatel spatřuje ve skutečnosti, že po uplynutí lhůty pro podání námitek nedošlo k otevření všech nabídek řádně doručených zadavateli. Veřejná zakázka se ruší v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh