Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451010087806


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
město Domažlice
Adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34422
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.domazlice.info

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Rekonstrukce komunikace Máchovy ulice v Domažlicích
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Rekonstrukce komunikace Máchovy ulice v Domažlicích" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ 12285447, neoceněného výkazu výměr a stavebního povolení vydaného dne 12. 9. 2013 pod č.j. OVÚP-4638/2013-MeDO-37584/2013-Ze.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
45233160-8
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
487806
dne:
17/06/2014 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Důvodem zrušení zadávacího řízení je to, že se vyskytl důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Tímto důvodem je chyba v konceptu smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace. Zakázka se ruší v souladu s § 84 odst.2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/07/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh