Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010024554


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Identifiakční číslo:
26322994
Poštovní adresa:
Tyršova 611
Obec:
Domažlice
PSČ:
34401
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379722389
K rukám:
Ing. Forst
       
E-mail:
forst@domazlicke-lesy.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_25.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Lesní cesta č. 49, zelený plac - Horizontálka
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
K.ú.Česká Kubice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je oprava lesní cesty. Jedná o opravu stávajících vodohospodářských objektů (trubních propustků, vtokových jímek) zajištujících převedení vody pod tělesem komunikace a o opravu krytu komunikace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 084 113,54
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
18/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
02/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 ZVZ:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: splněním veřejné zakázky budou naplněny tyto potřeby zadavatele: zajištění bezpečné a plynulé dopravy dříví kamionovou dopravou, což je hlavním cílem a potřebou zadavatele, zajištění bezpečné a rychlé dopravy pracovníků a materiálu na pracoviště a zajištění bezpečné jízdy cyklistů.
2. Popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky je rekonstrukce lesní cesty dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 5/2015 vypracované společností Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice. Stavební úpravy budou probíhat v lesním komplexu LHC Městské lesy Domažlice, jedná o opravu stávajících vodohospodářských objektů (trubních propustků, vtokových jímek) zajištujících převedení vody pod tělesem komunikace a o opravu krytu komunikace.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizace veřejné zakázky je nezbytným předpokladem pro úspěšné splnění potřeb zadavatele ve vztahu ke zlepšení technického stavu komunikace a využití k odvozu dříví, dopravě zaměstnanců Domažlických městských lesů na pracoviště a bezpečné využití pro cyklisty.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do čtyř měsíců od zahájení realizace díla

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zhotovitel se zavazuje nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli bankovní záruku č. 1 (originál záruční listiny), která bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, t.j. do jeho předání a převzetí dle smlouvy o dílo. Kdykoliv během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 10% z ceny díla vč. DPH. V záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku č. 2, která bude platná a účinná po celou délku záruční doby. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH.
Zadavatel požaduje bankovní záruku, aby se předešlo případnému odstoupení od plnění ze strany dodavatele, nekvalitního plnění či úpadku dodavatele. Současně záruka po dobu běhu záruky zajišťuje urychlené napravení případných vad a nedodělků.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Žádost o dotaci bude z Programu rozvoje venkova - Opatření:4, Podopatření: 4.3, Operace: 4.3.2, Název operace: lesnická infrastruktura, Záměr:a, Název záměru: Investice do lesních cest, Priorita 2,
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh