Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011033206


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
+420 379722763
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace panelových domů
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Domažlice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je zateplení panelových domů a související stavební práce v Domažlicích dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností MEPRO s.r.o. Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 912/6. V panelových domech se jedná o opravy, revitalizaci domu, zateplení fasád a střechy včetně nové krytiny (jen u některých domů), balkonových stěn, výměnu zábradlí balkonů, opravu zábradlí, opravu markýz nad vstupy a další související práce (nové osvětlení u vstupů a společných chodbách domu).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
74 402 366
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
02/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: splněním veřejné zakázky dojde ke snížení energetické náročnosti stávajících panelových domů. Zateplením domů dosáhne zadavatel významných tepelných úspor při provozu a také zkvalitnění prostředí, což je rovněž hlavním cílem a potřebou zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky je zateplení panelových domů a související stavební práce v Domažlicích dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 10/2014 vypracované společností MEPRO s.r.o. Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 912/6. Jedná se o revitalizaci panelových domů v ul. Kozinova č. p. 235 a č. p. 236, v ul. Michlova č. p. 595 a č. p. 596, v ul. Kunešova č. p. 502, č. p. 503 a č. p. 504, v ul. Kovařovicova č. p. 255 a č. p. 256 a v ulici 17. listopadu č. p. 237, č. p. 238, č. p. 241, č. p. 242, č. p. 243, č. p. 244, č. p. 245, č. p. 246, č. p. 247, č. p. 248, č. p. 249, č. p. 250, č. p. 251, č. p. 252 a č.p. 253 -254. V panelových domech se jedná o opravy, revitalizaci domu, zateplení fasád a střechy včetně nové krytiny (jen u některých domů), balkonových stěn, výměnu zábradlí balkonů, opravu zábradlí, opravu markýz nad vstupy a další související práce (nové osvětlení u vstupů a společných chodbách domu).
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizace veřejné zakázky je nezbytným předpokladem pro úspěšné splnění potřeb zadavatele ve vztahu ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště a snížení energetické náročnosti budovy, čímž dojde k úspoře finančních prostředků vydávaných za energie
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
září 2016 až září 2017 (Kozinova 235 – 236, 17. listopadu 245 – 246, 247 – 248, Kunešova 502 – 504, Michlova 595 – 596, 17. listopadu 237 – 238, 241 – 242, 243 – 244, 249 – 250, 251 – 252, 253 – 254, Kovařovicova 255 – 256)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
26/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Revitalizace panelových domů - I. etapa
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem zakázky je zateplení panelových domů a související stavební práce v Domažlicích dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností MEPRO s.r.o. Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 912/6
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
1. etapa – duben až září 2016 (Kozinova 235 – 236, 17. listopadu 245 – 246, 247 – 248, Kunešova 502 – 504, Michlova 595 – 596) předpokládaná cena 35 570 623 Kč bez DPH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
35 570 623
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
02/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
01/04/2016 (dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
30/09/2016 (dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zakázka "Revitalizace panelových domů" je rozdělena na I. etapu a na II. etapu
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Revitalizace panelových domů - II. etapa
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem zakázky je zateplení panelových domů a související stavební práce v Domažlicích dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 10/2014 vypracované společností MEPRO s.r.o. Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 912/6
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
2. etapa – duben až září 2017 (17. listopadu 237 – 238, 241 – 242, 243 – 244, 249 – 250, 251 – 252, 253 – 254, Kovařovicova 255 – 256) přepokládaná cena 38 831 743 Kč bez DPH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
38 831 743
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
02/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
03/04/2017 (dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
30/09/2017 (dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zakázka "Revitalizace panelových domů" je rozdělena na 1. etapu a na 2. etapu
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------