Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010014721


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
"Rekonstrukce MKS" (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu - ETAPA č. 1
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Domažlice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce MKS" (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1.NP a 2.NP objektu - ETAPA č. 1" dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o. se sídlem Praha 6, Střešovice, náměstí Před bateriemi 912/6, IČ 48025721. Jedná se o částečnou rekonstrukci Městského kulturního střediska Domažlice. První etapa bude obsahovat :
- Přemístění a nové dispoziční řešení bufetu včetně vybavení technologie přípravny a baru
- Demontáž a realizace nové střešní konstrukce nad bufetem a částí chodby
- Výměna oken malého sálu a ve schodišťovém prostoru
- Vybudování železobetonové desky stropu ve foyer kinosálu včetně elektroinstalace a osvětlení
- Úpravy a ve schodišťovém prostoru MKS směrem do ulice Vodní
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 600 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
29/06/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
14/08/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/10/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací veřejné zakázky dojde ke zlepšení a zkvalitnění služeb a prostředí v oblasti gastronomie, výměnou oken zadavatel dosáhne významných tepelných úspor, vybudování železobetonové desky stropu, kterou zadavatel dosáhne funkce statické, akustické a protipožární , úpravy ve schodišťovém prostoru MKS směrem do ulice Vodní, kterými zadavatel dosáhne bezpečného a pohodlného vstupu do budovy. Těmito stavebními úpravy dojde ke zvýšení úrovně služeb a ke zkvalitnění prostředí, což je rovněž hlavním cílem a potřebou zadavatele.
b) Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu budovy Městského kulturního střediska v Domažlicích. Jedná se o částečnou rekonstrukci MKS. První etapa bude obsahovat: přemístění a nové dispoziční řešení bufetu včetně vybavení technologie přípravny a baru, demontáž a realizace nové střešní konstrukce nad bufetem a částí chodby, výměna oken malého sálu a ve schodišťovém prostoru, vybudování železobetonové desky stropu ve foyer kinosálu včetně elektroinstalace a osvětlení a úpravy a ve schodišťovém prostoru MKS směrem do ulice Vodní.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací projektu dojde ke zlepšení, zkvalitnění a hlavně zvýšení úrovně služeb pro návštěvníky MKS, čímž bude návštěvníkům nabídnut větší komfort a provozovatel dosáhne energetických úspor při provozu MKS.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Termín pro splnění veřejné zakázky je stanoven na II. pololetí 2015.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
26/05/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh