Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011000387


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
Náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
344 20
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
OICT
Tel.:
+420 379719143
K rukám:
Ing. Ivan Pavle
       
E-mail:
ivan.pavle@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.domazlice.info
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Město Domažlice - Služby uživatelům
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Domažlice, Náměstí Míru 1
Kód NUTS
CZ032
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
- konsolidace HW a SW včetně virtualizace aplikací a desktopů, serverů, infrastruktury

- konsolidace LAN - rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK - HW s dostatečnou propustností a bezpečnostními funkcemi pro propojení technologického centra obce s rozšířenou působností Domažlice a technologického centra Plzeňského kraje

- zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP

- elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

- digitalizace dokumentů

- služby spojené s implementací, zaškolení

- maintenance po dobu udržitelnosti projektu
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 687 206
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48000000-8
 
Další předměty
48800000-6
32422000-7
48820000-2
72263000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 ZVZ:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Splněním veřejné zakázky má dojít ke zlepšení ICT vybavení a služeb pro potřeby města jako ORP realizací nových služeb a funkcionalit TC ORP prostřednictvím významné inovace. Je potřebné konsolidovat HW a SW včetně virtualizace aplikací a desktopů, doplnit serverové kapacity TC a konsolidovat síťovou infrastrukturu. Nezbytné je zvýšení bezpečnosti technologického centra i síťové infrastruktury ORP Domažlice. Pro podporu elektronizace procesů je nutné sofistikované řešení digitalizace dat.

2. Popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky je konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury, rozvoj služeb TC ORP a návaznost na technologická centra krajů, zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP a digitalizace dat. V rámci toho bude pořízen výkonný server pro používanou virtualizační platformu a upgradovány stávající servery DELL, pořízen hardware a software pro virtualizaci desktopů realizován bude i nákup serverových OS a potřebných přístupových licencí. Pro konsolidaci síťové infrastruktury je počítáno s nákupem odpovídajících aktivních prvků včetně příslušenství a software. Pro digitalizaci dokumentů je uvažováno s nákupem skenerů včetně software. Součástí bude i instalace a implementace dodávaného HW a SW a zaškolení správců Součástí VŘ bude i servis po dobu udržitelnosti projektu.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Realizací předmětu veřejné zakázky budu splněny aktuální potřeby zadavatele, uvedené v bodu 1.
Dojde ke zvýšení efektivity, dostupnosti a bezpečnosti služeb TC směrem k uživatelům, včetně veřejnosti, ke snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a optimální a efektivní správě ICT . Bude dosažena vysoká dostupnost služeb ICT uživatelům i vysoká odolnost řešení proti odstávkám. Správa pracovních stanic - terminálů prostřednictvím moderních platforem pro terminálové služby bude jednodušší a dojde tak ke sjednocení systémové platformy pracovních stanic uživatelů.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: červenec 2015

Podrobné informace jsou ve studii proveditelnosti projektu na adrese:
http://mu.domazlice.info/user_data/urad/OICT/SP2_Domazlice_FINAL.pdf
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Zakázka bude spolufinancována z Integrovaného operačního programu
Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh