Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010088067


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce ulic Hradská, Branská a Chodská v Domažlicích
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Domažlice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích" dle projektové dokumentace pro provedení stavby z III/2014 a realizace stavby "Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích" dle projektové dokumentace pro provedení stavby z I/2014 obě zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447. Předmětem zakázky je sjednotit stávající šířkové uspořádání, v křižovatkách vymezit jednoznačně dopravní prostor, rozčlenit uliční prostor, rozšířit a ponechat zelené plochy vč. ozelenění ulice a v prostoru komunikací zřídit maximální počet parkovacích míst. Povrch komunikace bude ze žulových kostech malých a velkých a povrch chodníků bude ze žulové kostky mozaiky a žulové desky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 642 493
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
45213316-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
20/06/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 ZVZ:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: splněním veřejné zakázky budou naplněny tyto potřeby zadavatele: bude provedena rekonstrukce komunikace vč. chodníků a zeleně v ulici Chodské ulici, v Hradské a v Branské, která je v havarijním stavu. Provedenou opravou dojde ke zlepšení zlepšení technického stavu komunikace, zvýšení bezpečnosti řidičů, cyklistů a chodců, snížení hlučnosti a prašnosti pro vlastníky nemovitostí podél této komunikace.
2. Popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích" dle projektové dokumentace pro provedení stavby z III/2014 a realizace stavby "Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích" dle projektové dokumentace pro provedení stavby z I/2014 obě zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447. Předmětem zakázky je sjednotit stávající šířkové uspořádání, v křižovatkách vymezit jednoznačně dopravní prostor, rozčlenit uliční prostor, rozšířit a ponechat zelené plochy vč. ozelenění ulice a v prostoru komunikací zřídit maximální počet parkovacích míst. Povrch komunikace bude ze žulových kostech malých a velkých a povrch chodníků bude ze žulové kostky mozaiky a žulové desky.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizace veřejné zakázky je nezbytným předpokladem pro úspěšné splnění potřeb zadavatele ve vztahu ke zlepšení technického stavu komunikace, zvýšení bezpečnosti řidičů, cyklistů a chodců, snížení hlučnosti a prašnosti pro vlastníky nemovitostí podél této komunikace.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 3. čtvrtletí roku 2014

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/05/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh