Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010087323


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Domažlice
Identifiakční číslo:
00253316
Poštovní adresa:
náměstí Míru 1
Obec:
Domažlice
PSČ:
34420
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 379719154
K rukám:
Lenka Králová
       
E-mail:
Lenka.Kralova@mesto-domazlice.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.domazlice.info
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Domažlice
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o kompletní stavební a technologickou rekonstrukci stávajícího Hvozdu podle projektové dokumentace pro provedení části stavby "Kulturní centrum "Pivovar - Domažlice - I. etapa - Hvozd" zpracované společností MEPRO s.r.o., architektonický atelier, náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6.

Projekt první etapy je rozpočtově rozdělen na dvě části A a B, z důvodu přehledné doložení finančních dokladů poskytovateli dotace ROPu.
I. etapa - Hvozd zahrnuje stavební úpravy na stavebním objektu Hvozdu (A) a s úpravy s ním související pro zajištění uvedení hvozdu do provozu - technicky a provozně související stavební úpravy (B).
Obsahem rozpočtu A jsou tyto práce:
Rozvržení stavebních úprav - jednotlivých nových funkcí objektu hvozdu s určením prostor je následující:
Suterén (1.PP) - technické zázemí (kotelna, varna), komunikace a výtah
Přízemí (1. NP) - recepce, hygienické zázemí, komunikace a výtah, vertikální galerie
1. Patro (2. NP) - hygienické zázemí, komunikace a výtah, vertikální galerie
2. Patro (3.NP) - depozitář, komunikace a výtah, vertikální galerie
3. Patro (4. NP) - hygienické zázemí, depozitář, komunikace a výtah, vertikální galerie
4. Patro (5.NP) - technický prostor - strojovna VZT, serverovna a komunikace
Komunikace včetně výtahů - stávající vnitřní schodiště ve hvozdu 1.PP až 5.NP, nový výtah obsluhující úrovně 1.PP až 4. NP, zpevněné plochy

Obsahem rozpočtu B jsou tyto práce:
- Příprava a napojení do objektu pro všechny přípojky (např. splašková kanalizace, STL plyn. přípojka a řad, metropolitní síť).
- Zaplentování všech propojovacích otvorů pro potřebu dalších etap výstavby (např. dveře, krov, průchodky pro média).
- Příprava pro VZT, elektro silnoproud, UT, ZTI rozvody pro potřebu dalších etap výstavby (např. základy pro stroje, nové otvory pro propojení do dalších etap).
- Kanálky v podlaze a chráničky pro sítě profesí navazující na další etapy včetně vlatsního propojení.
- Prodloužení odvětrání zdiva suterénu objektu i podél staré sladovny včetně venkovních úprav a komunikací.
- Venkovní anglické dvorky.
- Úpravy v místě stávající násypky včetně terénních úprav.
- Vedlejší rozpočtové náklady potřebné pro výstavbu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
29 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45454100-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
09/06/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/08/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/06/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 ZVZ:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: splněním veřejné zakázky budou naplněny tyto potřeby zadavatele: celková rekonstrukce objektu včetně modernizace vybavení s cílem zajistit kvalitní široké kulturní využití, což je hlavním cílem a potřebou zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky je realizace části stavby "Kulturní centrum - Pivovar" dle projektové dokumentace pro provedení stavby "Kulturní centrum Pivovar - Domažlice, I. etapa - Hvozd" vypracované společností MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6. 1
Projekt první etapy je rozpočtově rozdělen na dvě části A a B, z důvodu přehledné doložení finančních dokladů poskytovateli dotace ROPu.
I. etapa - Hvozd zahrnuje stavební úpravy na stavebním objektu Hvozdu (A) a s úpravy s ním související pro zajištění uvedení hvozdu do provozu - technicky a provozně související stavební úpravy (B).
Obsahem rozpočtu A jsou tyto práce:
Rozvržení stavebních úprav - jednotlivých nových funkcí objektu hvozdu s určením prostor je následující:
Suterén (1.PP) - technické zázemí (kotelna, varna), komunikace a výtah
Přízemí (1. NP) - recepce, hygienické zázemí, komunikace a výtah, vertikální galerie
1. Patro (2. NP) - hygienické zázemí, komunikace a výtah, vertikální galerie
2. Patro (3.NP) - depozitář, komunikace a výtah, vertikální galerie
3. Patro (4. NP) - hygienické zázemí, depozitář, komunikace a výtah, vertikální galerie
4. Patro (5.NP) - technický prostor - strojovna VZT, serverovna a komunikace
Komunikace včetně výtahů - stávající vnitřní schodiště ve hvozdu 1.PP až 5.NP, nový výtah obsluhující úrovně 1.PP až 4. NP, zpevněné plochy

Obsahem rozpočtu B jsou tyto práce:
- Příprava a napojení do objektu pro všechny přípojky (např. splašková kanalizace, STL plyn. přípojka a řad, metropolitní síť).
- Zaplentování všech propojovacích otvorů pro potřebu dalších etap výstavby (např. dveře, krov, průchodky pro média).
- Příprava pro VZT, elektro silnoproud, UT, ZTI rozvody pro potřebu dalších etap výstavby (např. základy pro stroje, nové otvory pro propojení do dalších etap).
- Kanálky v podlaze a chráničky pro sítě profesí navazující na další etapy včetně vlatsního propojení.
- Prodloužení odvětrání zdiva suterénu objektu i podél staré sladovny včetně venkovních úprav a komunikací.
- Venkovní anglické dvorky.
- Úpravy v místě stávající násypky včetně terénních úprav.
- Vedlejší rozpočtové náklady potřebné pro výstavbu.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizace veřejné zakázky je nezbytným předpokladem pro úspěšné splnění potřeb zadavatele ve vztahu ke zlepšení technického stavu budovy a kulturního vyžití občanů města Domažlice.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do 30.6. 2015

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
dotace z programu: Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad
Oblast podpory: " Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu"
Prioritní osa: Rozvoj cestovního ruchu
číslo výzvy: 29
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02865
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/05/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh